A „világ összegyűjtésének” médiumai

2019. Nov. 17.

versiunea română aici

Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság
Pro Philosophia Alapítvány

EMFT Tanulmányi Napok:
 A „világ összegyűjtésének” médiumai 
Terek, kapcsolathálók, lokalitás 
interdiszciplináris konferencia


MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér, Sepsiszentgyörgy
 2019. november 23., szombat, 10 órától 
  
 I.                   
►10.00-10.15 A konferencia megnyitása
10.15-10.45 Ullmann Tamás, filozófus (ELTE BTK, Budapest): A tér és a világ
10.45-11.15 Bagi Zsolt, filozófus (PTE BTK, Pécs): Helyek, határok nélkül. Lokalitás és univerzalitás
11.15-11.45 Kovács Kázmér, építész („Ion Mincu” É.U. E., Bukarest):  Mindenféle küszöb
►11.45-12.00 Szünet
12.00-12.30 Ványolós Endre, építész (Planwerk, Kolozsvár –S. EMTE, Marosvásárhely): Főtér a kerítés mögött – kortárs erdélyi (köztér)kísérletek
12.30-13.00 Szijártó Zsolt, kommunikációkutató (PTE BTK, Pécs): Diaszpóra-aktivizmus: fizikai és mediális térrendszerek kapcsolata
►13.00-13.30 Kérdések, beszélgetés
►13.30-14.45 Ebédszünet

 II.                   
14.45-15.05 Gregus Zoltán, filozófus (BBTE, MFI, Kolozsvár): A művészet mint a társadalmi rés gyakorlata? Egy relációesztétika lehetőségei és határai
15.05-15.25 Incze Éva, filozófus (MKL, Sepsiszentgyörgy): Az atmoszféra: begyűjtés és kiválogatás?
15.25-15.45 Soós Amália, filozófus (BBTE, MFI, Kolozsvár): Az irodalom, mint terápia
15.45-16.05 Antik Sándor, vizuális művész (PKE, Nagyvárad): A számítógépes adatbázis művészeti víziói
16.05-16.25 Kispál Ágnes Evelin, Váncsa Domokos, Kispál Attila, vizuális művészek (MAGMA, Sepsiszentgyörgy) MAGMA: a felszínre töréstől a szilárdulásig (PlayMobile; Online archívumok; A koncepciótól a takarításig)
16.25-16.45 Ungvári Zrínyi Ildikó, teatrológus (MME, Marosvásárhely): A performatív „háttér” és a kortárs színház médiumai
16.45-17.05 Zajzon Noémi, designer és kutató (IDI, LU, London): A (tervezett) narratív környezet politikája
►17.05-17.35 Kérdések, beszélgetés 
►17.35 - 17.50 Szünet

 III.                  
17.50-18.10 Prahovean Vasile, filozófus (MVL és a BBTE KK, Sepsiszentgyörgy): Értelem és tér 
18.10-18.30 Ilyés Szilárd, filozófus (EME, Kolozsvár): Lokalitás és autoritás
18.30-18.50 Gagyi József, antropológus (Sapientia EMTE, Marosvásárhely): Aki pénzt és világot gyűjtött
18.50-19.10 Ivácson András Áron, szociológus-filozófus (BBTE, MFI, Kolozsvár): Magas, mint a hegy; széles, mint a tenger
►19.10-19.30 Kérdések, beszélgetés

 IV.                 
17.50-18.10 Csergő Antal, filozófus (BPMK, Sepsiszentgyörgy): A világ és a nyelv Patocka  filozófiájában
18.10-18.30 Tódor Imre, filozófus (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Tér és oktatás. Szociál és oktatásökológiai vizsgálatok lokális interpretációja 
18.30-18.50 Kovács Attila, filozófus (BTE, Brassó): A technika és a termelés dominanciája
18.50-19.10 Ungvári Zrínyi Imre, filozófus (BBTE MFI, Kolozsvár): Világviszonylatok – tárgyiasításon innen és túl
►19.10-19.30 Kérdések, beszélgetés

 

  A „világ összegyűjtése” nem csupán egy heideggeri szókapcsolat, hanem olyan sokértelmű szintagma is, ami próbára teszi gondolkodásunkat. Cselekvést, alkotást és létrehozott eredményt egyaránt jelöl, akárcsak a gondolkodásban, a térkialakításban, műalkotásokban és létrehozott dolgokban megmutatott jelentésösszefüggések. A világ összegyűjtésének médiumai lehetnek mindazok az értelemmel felruházott szellemi és érzéki közegek, amelyek az emberek közös világértelmezése számára sajátos környezetet, találkozási szférákat és közvetítési lehetőségeket kínálnak: a nyelvtől a közterekig, a kommunikációs és művészeti kifejezésformákig. A jelentések összegyűjtése és közösségi életterek jelentésteli létrehozása számára alkalmas világ mindenekelőtt a kommunikatív életvilág, mind a maga lokális közvetlenségében, mind a globálisan nyitott médiumok egyetemesen közvetíthető jelentésalakzataival. Az a hangulati és spirituális elemekkel átszőtt hely, illetve az a mediálisan közvetített közösségi szféra, ahol az emberek gondolatai, vágyai és tervei  találkozhatnak és interakcióba léphetnek egymással, hozzájárul a közösség és különféle mikroközösségek kialakulásához és megerősödéséhez A világ összegyűjtésének médiumaiban, multiszenzoriálisan megragadható jelentésszerveződések által olyan új színterek alakíthatók ki, amelyek megnövelik az emberek, mindenekelőtt  a fiatal generáció önkifejezésének és világértelmezésének távlatait, és ezek révén a lokális együttélés nemcsak szolgáltatásokban és (multi)kulturális jelentésképletekben válhat gazdagabbá, hanem globális kapcsolatteremtési lehetőségeiben is. A „világ összegyűjtésének” médiumai. Terek, kapcsolathálók, lokalitás címmel meghirdetett interdiszciplináris konferencia a filozófia, a reál-, a humán- és társadalomtudományok, a művészetek, a kommunikáció- és médiumelmélet, valamint az urbanisztika szakértőinek együttgondolkodását szorgalmazza. 
  A „világ összegyűjtésének” médiumai. Terek, kapcsolathálók, lokalitás című interdiszciplináris konferencia az EMFT Tanulmányi Napok sorozatának sepsiszentgyörgyi regionális rendezvénye. A konferencia célja a különböző hazai és külföldi tudományos műhelyekben tevékenykedő szakemberek szakmai tanácskozása, amelynek célja bekapcsolni a filozófia művelését a helyi kulturális élet fejlesztésébe és az urbanisztika előtt álló feladatok megoldásába.

Ungvári Zrínyi Imre

 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében

Partnerek: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum, Erdélyi Múzeum Egyesület
Támogatók: Communitas Alapítvány, AFCN – Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja, Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával
Az AFCN nem felelős a projekt tartalmáért vagy azért, ahogy a projekt eredményei hasznosulnak. Ezek teljes mértékben a projekt által támogatott felet terhelik.


Societatea Filosofică Maghiară din Tansilvania (SFMT)
Fundația Pro Philosophia

Zilele de Studiu SFMT 2019 
Conferința interdisciplinară
Medii ale „strângerii laolaltă” a lumii.
Localitate, spații, rețele


Sfântu Gheorghe, Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA, 
 23. noiembrie, începând de la orele 10:00 

   „Strângerea laolaltă” nu este doar o expresie heideggeriană, ci și o sintagmă polisemantică care ne provoacă la reflecție. Ea semnifică deopotrivă acțiune, creație și rezultatul acestora, la fel ca și conexiunile de înțelesuri puse în valoare de gândire, de creațiile spațiale, operele de artă și obiectele create. Pot fi medii ale „strângerii laolaltă” a lumii toate acele configurații spirituale și sensibile dotate cu sens, care ne propun posibilităţi specifice (sfere de întâlnire și posibilități de mediere) interpretărilor comune ale lumii, începând de la limbaj, spații publice, până la diferitele forme de comunicare și expresie artistică. Lumea deschisă „strângerii laolaltă” a sensurilor și formării semnificative a spațiilor vieții comunitare este înainte de toate lumea comunicativă a vieții, atât în formele ei locale nemediate, cât și în configurațiile mediate pe plan universal prin intermediul mediilor deschiderii globale. Locul întrepătruns de rezonanţele diferitelor tonalităţi afective şi de diferitele elemente stilistice specifice, precum și sferele comunitare întreținute mediatic, unde gândurile, aspirațiile și proiectele oamenilor se pot întâlni și interacționa, contribuie la formarea și consolidarea comunității și a microcomunităților. În mediile „strângerii laolaltă” a lumii prin intermediul configurării sensurilor într-o manieră multisenzorială se pot forma scene noi ale întâlnirii, care sporesc posibilitățile de autoexprimare ale oamenilor, mai cu seamă ale tinerilor. Ca urmare - prin aceste medii - coabitarea locală a diferitelor persoane are de câștigat nu numai prin multiplicarea serviciilor și a diferitelor expresii ale ale experienței (multi)culturale, dar și în ceea ce privește posibilitățile stabilirii și menținerii relațiilor globale. Conferința interdisciplinară Mediile „strângerii laolaltă” a lumii. Localitate, spații, rețele dorește să promoveze reflecția comună a filozofilor și specialiștilor din domeniile științelor exacte, umane și sociale, ale artelor, comunicării, mediilor și urbanisticii.
   Conferința interdisciplinară Mediile „strângerii laolaltă” a lumii. Localitate, spații, rețele este manifestarea regională a „Zilelor de studii” ale Societății Maghiare de Filozofie din Transilvania. Scopul conferinței este colaborarea specialiștilor din diverse ateliere științifice din țară și de peste hotare, precum şi contribuţia activă a filosofiei la dezvoltarea vieții culturale locale și la rezolvarea problemelor urbanistice.

Imre Ungvári Zrínyi

 

Evenimentul se înscrie în șirul evenimentelor transilvănene dedicate comemorării perfomanțelor stiințifice

Parteneri: Asociația Medium Contemporan MAGMA, Muzeul Naţional Secuiesc, Societatea Muzeului Ardelean
Sponsori: Fundația Communitas, AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional, Proiect cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene 
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării


 

A MÚLT SZABADSÁGA

2019. Oct. 08.

versiunea română aici // for English click here

 A MÚLT SZABADSÁGA 
Válogatás ALFÖLDI Róbert fotógyűjteményéből
„Neoavantgárd fotóművészet Magyarországon az 1960-as évektől napjainkig”

A kiállítás anyagát először A múlt szabadsága címmel 2016-ban a budapesti Mai Manó Házban mutatták be. A tárlat kurátora Kolozsváry Marianna, művészettörténész volt. 

Sepsiszentgyörgyön a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben látogatható
2019. október 13 – november 29. között, hétfő kivételével, naponta 11:00-19:00 óráig.

Megnyitó: 2019. október 12., szombat 19:00 óra
Megnyitja: SZOMBATHY Bálint író, képzőművész, műkritikus

| ATTALAI Gábor | ÁDÁM Zoltán | BADA Tibor – Bada Dada | BAKOS Miklós | BALLA András | BÁNKI Ákos | BARABÁS Márton | BARANYAY András | BERNÁT András | BERNÁTH(Y) Sándor | BIRKÁS Ákos | BORBÉLY Tamás | Günter BRUS | Marco CASSANI | CSERNIK Attila | DALLOS Ádám | DALLOS László | DOBOS Gábor | ERDÉLY Miklós | FEJÉR Ernő | feLUGOSSY László | FICZEK Ferenc | FORGÁCS Péter | GALÁNTAI György | GELLÉR B. István | GÉMES Péter | GULYÁS Gyula | HAJAS Tibor | HALAS István | HALÁSZ Károly | HARIS László | JANKOVSZKY György | JOKESZ Antal | KÁROLYI Zsigmond | El KAZOVSZKIJ | KELEMEN Károly | KELÉNYI Béla | KEREKES Gábor | KISMÁNYOKI Károly | Jürgen KLAUKE | KONCZ András | KOVÁCS István | LADIK Katalin | LISZY János | LŐRINCZY György | MARSALKÓ Péter | MÉHES László | MÉHES Lóránt | NAJMÁNYI László | Hermann NITSCH | PÁCSER Attila | PAUER Gyula | PERNECZKY Géza | PINCZEHELYI Sándor | Ladislav POSTUPA | Roman PYATKOVKA | RÉVÉSZ László László | Rudolf SCHWARZKOGLER | St. AUBY Tamás | STALTER György | Petr STEMBERA | ŠWIERKIEWICZ Róbert | SZALAI Tibor – VINCZE László | dr. SZÁSZ János | SZERENCSÉS János | SZILÁGYI Lenke | SZIRÁNYI István | SZOMBATHY Bálint | Thomas RUFF | TÍMÁR Péter | TOLVALY Ernő | TÖRÖK László | TÓT Endre | TÓTH Gábor | TÜRK Péter | UJJ Zsuzsi | VÉCSY Attila | VETŐ János | Joel-Peter WITKIN

Alföldi Róbert nagyszerű gyűjteménye a korabeli magyarországi és külhoni avantgárd legjelentősebb művészeinek reprezentatív műveit tartalmazza, egy olyan anyagot, mely nemzetközi viszonylatban is különleges.

A legkevesebb, amit a gyűjteményről mondhatunk, hogy hiánypótló. Nincs ma Magyarországon egyetlen intézmény sem, amely ekkora (több mint ötszáz mű), ennyire szisztematikusan és egyúttal a minőségre érzékenyen fölépített gyűjteménnyel rendelkezne a magyar neoavantgárd fotóművészetről, illetve a képzőművészek fotómunkáiról. A gyűjtemény további jelentősége, hogy sok lappangó felvételt, kallódó képeket, kópiákat kutatott fel és talált meg, s mentett meg a pusztulástól.

Az Alföldi Róbert által összegyűjtött fotográfiák azt is megmutatják, hogy a magyar fotóművészet milyen összhangot mutatott a kor nemzetközi irányzatainak törekvéseivel. A magyar avantgarde nagyjai mellett olyan világhírű külföldi fotóművészek alkotásai szemléltetik ezt a párhuzamot, mint pl. Thomas Ruff, Rudolf Schwarzkogler, Joel-Peter Witkin, Günter Brus, Jürgen Klauke.
Műalkotások ezek, melyek történetesen fotográfiai eszközök és eljárások révén születtek meg, művészi céllal, s közös bennük a (fotó)művészetkritikai attitűd és az új fotónyelvi eszközök kikísérletezésének igénye, mely ezekben az években nem csupán Magyarországon vált fontossá: igazi szinkronitás figyelhető meg a nagy „művészeti központokban” is meghatározó irányokkal. Több generáció alkotásain keresztül nézhetünk vissza a múltba, s láthatjuk, hogy a vasfüggönyön kívül és belül is, ugyanúgy az önmeghatározás vagy önmegismerés nagyon nehéz, rögös, néha akár ijesztő útját járta a világ.
A kiállításon bemutatott csaknem 150 mű három kulcsszó köré csoportosítva mutatja be a neoavantgárd fotóművészet reprezentatív alkotásait: testiség, identitáskeresés és rejtőzködés.

(Kolozsváry Marianna, művészettörténész, kurátor)

“Nincsenek elvárások, nincsenek világtrendek, nincs igazodás, nincs megfelelés, a szabadság van. Az alkotói szabadság végtelensége. Számomra megrendítő, hogy ennyire kézzel fogható a korszak műveiből ez a fajta alkotói és emberi hozzáállás a világhoz, amit én nagyon szeretnék elérni, de nem nagyon sikerül. Tényleg nincs más, csak az adott alkotó, és az, amit létrehoz, amit megtalál, és nem fél magában egyre mélyebbre menni, és nem fél szembenézni azzal, amit talál, vagyis nem fél szembenézni önmagával. A fotó, mint tükör tartott tükröt az akkori önmaguknak, és tart ma tükröt, a mai önmagunknak. Hogy lehet így is. Ilyen szabadon vizsgálni a világot, vizsgálni benne önmagunkat, és igenis ilyen szabadon is lehet szembenézni és vállalni önmagunkat.
Ezért van ennyire közel hozzám ez az anyag.
Mert utat mutat. Mert mutat utat!”
(Alföldi Róbert)

Az esemény része a Sepsiszentgyörgyön megrendezésre kerülő VISOR Székelyföldi Fotófesztiválnak. 

• Szervezők: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Kovászna Megyei Művelődési Központ, Székely Nemzeti Múzeum • Partner: Kovászna Megye Tanácsa • Támogatók: NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, Bethlen Gábor Alap, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával


Opening / Megnyitó / Vernisaj // Photo: MAGMA & VARGYASI Levente
More images / További képek / Mai multe imagini >>

Képanyag / Imagine / Image: LAKNER László: Felveszem a lépcsők formáját / Preiau forma scărilor / I take the form of the stairs; 1971, fotó / photo: GADÁNYI György 


 LIBERTATEA TRECUTULUI 
Selecție din colecția de fotografii Róbert ALFÖLDI
„Artă fotografică neoavangardistă în Ungaria din anii 1960 până în prezent”

Materialul expoziției a fost prezentat pentru prima dată în anul 2016 la Casa Mai Manó din Budapesta cu titlul „Libertatea trecutului”, curatorul acesteia fiind Marianna KOLOZSVÁRY, istoric de artă. 

La Sfântu Gheorghe, expoziția poate fi vizitată la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA în perioada 13 octombrie – 29 noiembrie 2019, zilnic, în afară de luni, între orele 11:00-19:00.

Vernisaj: 12 octombrie 2019, sâmbătă, ora 19.
Cuvânt de deschidere: Bálint SZOMBATHY scriitor, artist plastic, critic de artă 

| ATTALAI Gábor | ÁDÁM Zoltán | BADA Tibor – Bada Dada | BAKOS Miklós | BALLA András | BÁNKI Ákos | BARABÁS Márton | BARANYAY András | BERNÁT András | BERNÁTH(Y) Sándor | BIRKÁS Ákos | BORBÉLY Tamás | Günter BRUS | Marco CASSANI | CSERNIK Attila | DALLOS Ádám | DALLOS László | DOBOS Gábor | ERDÉLY Miklós | FEJÉR Ernő | feLUGOSSY László | FICZEK Ferenc | FORGÁCS Péter | GALÁNTAI György | GELLÉR B. István | GÉMES Péter | GULYÁS Gyula | HAJAS Tibor | HALAS István | HALÁSZ Károly | HARIS László | JANKOVSZKY György | JOKESZ Antal | KÁROLYI Zsigmond | El KAZOVSZKIJ | KELEMEN Károly | KELÉNYI Béla | KEREKES Gábor | KISMÁNYOKI Károly | Jürgen KLAUKE | KONCZ András | KOVÁCS István | LADIK Katalin | LISZY János | LŐRINCZY György | MARSALKÓ Péter | MÉHES László | MÉHES Lóránt | NAJMÁNYI László | Hermann NITSCH | PÁCSER Attila | PAUER Gyula | PERNECZKY Géza | PINCZEHELYI Sándor | Ladislav POSTUPA | Roman PYATKOVKA | RÉVÉSZ László László | Rudolf SCHWARZKOGLE | St. AUBY Tamás | STALTER György | Petr STEMBERA | ŠWIERKIEWICZ Róbert | SZALAI Tibor – VINCZE László | dr. SZÁSZ János | SZERENCSÉS János | SZILÁGYI Lenke | SZIRÁNYI István | SZOMBATHY Bálint | Thomas RUFF | TÍMÁR Péter | TOLVALY Ernő | TÖRÖK László | TÓT Endre | TÓTH Gábor | TÜRK Péter | UJJ Zsuzsi | VÉCSY Attila | VETŐ János | Joel-Peter WITKIN

Excepționala colecție a lui Róbert Alföldi conține opere reprezentative ale celor mai importanți artiști avangardiști ai epocii din Ungaria și din străinătate, un material deosebit, și la scară internațională.

O descriere minimală a colecției ar putea începe cu faptul că umple un gol. Nu există în prezent nicio instituție în Ungaria care ar deține o colecție atât de vastă (peste 500 de opere), atât de sistematică și, totodată, realizată cu simțul valorii din fotografia maghiară neoavangardistă și, respectiv, din lucrările fotografice ale artiștilor plastici. O altă caracteristică importantă a colecției este că a căutat și a găsit multe  fotografii latente, neștiute, salvându-le de la pieire.

Fotografiile adunate de Róbert Alföldi sunt și o dovadă a concordanței permanente a artei fotografice maghiare cu tendințele epocii la nivel internațional. Aceste paralelisme sunt ilustrate de alăturarea la operele marilor avangardiști maghiari a creațiilor unor artiști fotografi renumiți din străinătate, precum Thomas Ruff, Rudolf Schwarzkogler, Joel-Peter Witkin, Günter Brus, Jürgen Klauke. 
Avem de a face cu opere de artă, realizate întâmplător prin mijloace și proceduri fotografice, cu un scop artistic, au în comun atitudinea critică față de artă/fotografie și dorința de a experimenta noi elemente de limbaj fotografic, ceea ce a devenit tot mai important în acești ani, nu numai în Ungaria: se poate observa o adevărată sincronicitate cu direcțiile determinante din „marile centre artistice”. Putem privi în trecut prin creațiile mai multor generații și să ne dăm seama că, de-o parte și de alta a cortinei de fier, întreaga lume pășea pe aceeași cale anevoioasă, uneori chiar înfricoșătoare, a definirii sau a cunoașterii de sine.
Cele aproape 150 de lucrări din cadrul expoziției prezintă operele reprezentative ale fotografiei neoavangardiste grupate în jurul a trei cuvinte-cheie: corporalitate, căutarea identității și ascundere.

(Marianna Kolozsváry, istoric de artă, curator)

„Nu există așteptări, nu există trenduri mondiale, nu există aliniere, conformare, există doar libertatea. Infinitul libertății de creație. Mă șochează cât de tangibilă este în operele epocii această atitudine artistică și umană, pe care eu aș dori foarte mult să o ating, dar nu prea reușesc. Chiar nu există altceva, decât artistul și ceea ce creează, ceea ce găsește, și nu îi este teamă să coboare tot mai adânc în el însuși, și nu îi e teamă să se confrunte cu ceea ce găsește, adică să se confrunte cu el însuși. Fotografia, ca oglindă, ne-a pus în fața sinelui de atunci o oglindă și ne pune în față și astăzi o oglindă, sinelui de acum. Se poate. Să explorăm atât de liber lumea, pe noi înșine în ea, și da, putem să ne confruntăm cu noi înșine și să ne asumăm atât de liberi.
De aceea, această colecție este atât de aproape de mine.
Pentru că arată calea. Pentru că arată calea!”
(Róbert Alföldi)

Evenimentul se desfășoară în cadrul Festivalului de Artă Fotografică din Ținutul Secuiesc VISOR, organizat la Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

• Organizatori: Asociația Medium Contemporan MAGMA, Centrul de Cultură al Județului Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc • Partener: Consiliul Județean Covasna • Sponsori: NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Fondul Bethlen Gábor, Proiect cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene 


 THE FREEDOM OF THE PAST 
A selection from Róbert ALFÖLDI’s photographic collection
neo-Avant-garde photographic art in Hungary from the 1960s to the present day

The exhibition material entitled The Freedom of the Past was first displayed in the Mai Manó House in Budapest in 2016.  The curator of the exhibition was Marianna Kolozsváry, art historian.

Opening: Saturday, 12th of Octorber 2019, 19:00h
Opening speech: SZOMBATHY Bálint writer, artist, art critic

ON VIEW: between 13 October and 29 November 2019, except Monday, daily from 11 am to 7 pm
VENUE: MAGMA Contemporary Art Space
(P-ta Libertatii No. 2, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania)

| ATTALAI Gábor | ÁDÁM Zoltán | BADA Tibor – Bada Dada | BAKOS Miklós | BALLA András | BÁNKI Ákos | BARABÁS Márton | BARANYAY András | BERNÁT András | BERNÁTH(Y) Sándor | BIRKÁS Ákos | BORBÉLY Tamás | Günter BRUS | Marco CASSANI | CSERNIK Attila | DALLOS Ádám | DALLOS László | DOBOS Gábor | ERDÉLY Miklós | FEJÉR Ernő | feLUGOSSY László | FICZEK Ferenc | FORGÁCS Péter | GALÁNTAI György | GELLÉR B. István | GÉMES Péter | GULYÁS Gyula | HAJAS Tibor | HALAS István | HALÁSZ Károly | HARIS László | JANKOVSZKY György | JOKESZ Antal | KÁROLYI Zsigmond | El KAZOVSZKIJ | KELEMEN Károly | KELÉNYI Béla | KEREKES Gábor | KISMÁNYOKI Károly | Jürgen KLAUKE | KONCZ András | KOVÁCS István | LADIK Katalin | LISZY János | LŐRINCZY György | MARSALKÓ Péter | MÉHES László | MÉHES Lóránt | NAJMÁNYI László | Hermann NITSCH | PÁCSER Attila | PAUER Gyula | PERNECZKY Géza | PINCZEHELYI Sándor | Ladislav POSTUPA | Roman PYATKOVKA | RÉVÉSZ László László | Rudolf SCHWARZKOGLE | St. AUBY Tamás | STALTER György | Petr STEMBERA | ŠWIERKIEWICZ Róbert | SZALAI Tibor – VINCZE László | dr. SZÁSZ János | SZERENCSÉS János | SZILÁGYI Lenke | SZIRÁNYI István | SZOMBATHY Bálint | Thomas RUFF | TÍMÁR Péter | TOLVALY Ernő | TÖRÖK László | TÓT Endre | TÓTH Gábor | TÜRK Péter | UJJ Zsuzsi | VÉCSY Attila | VETŐ János | Joel-Peter WITKIN

The exquisite collection of Róbert Alföldi includes representative works by the most important artists of contemporary avantgarde, making it into a material of internationally significance. 

This collection, to say the very least, fills a previously unoccupied niche. In Hungary today, there is not one institution which would have a collection of Hungarian neo avantgarde photography and photographic work by fine artists in such a volume (over 500 works) and structured so systematically, yet with such sensitivity to quality. The collection also stands out for seeking out, finding, and, therefore, saving a lot of hidden shots and scattered images from ruin.

The photographs collected by Róbert Alföldi demonstrate how Hungarian photographic art was in harmony with the aspirations of the international trends of the era. Besides displaying prominent artists of Hungarian avantgarde, these international parallels are illustrated by photographs of world-renowned foreign artists like Thomas Ruff, Rudolf Schwarzkogler, Joel-Peter Witkin, Günter Brus, or Jürgen Klauke. 

These are works of art which happened to be born through photographic means and procedures with artistic aim; they share an attitude of (photo)art criticism and the need for experimenting with new photo-linguistic tools. Not only did this demand become important in Hungary in those years: there is a real synchrony seen with the decisive tendencies at great “art centers” as well. We can take a look back at the past through the works of several generations, and we can see that, the world, both inside and outside of the Iron Curtain, took the rather difficult, bumpy and sometimes even frightening road of self-determination or self-knowledge.
Featuring nearly 180 works, the exhibition presents representative pieces of neo avantgarde photography organized around three key concepts: body, the search for identity, and hiding. 

(Marianna Kolozsváry)

“There are no expectations, no world trends, no rules, no conformity here; there is freedom. Boundless creative freedom. …For me it is profoundly moving how palpable this attitude to the world is made by the works of this era, both on an artistic and personal level; something I would love to achieve but still not really managing. Here there is nothing else but the artist and what he or she creates, finds, not fearing to delve ever deeper in him- or herself, and not afraid to encounter what he or she would find there, i.e. dares look him or herself in the face. … Photographs served as a mirror to ourselves then, and serve as a mirror to ourselves now. Showing us the freedom with which to examine the world and ourselves in it, showing that it’s possible to look ourselves in the eye with such freedom and be ourselves.
This is why this collection is so close to me. It shows the way.
It shows the way it shows.”
(Róbert Alföldi)

The event is part of the VISOR Photo Festival of Szeklerland program series.

 Organizers: MAGMA Contemporary Medium Association, Covasna County Cultural Center, Székely National Museum • Partner: Covasna County Council • Sponsors: NKA - The National Cultural Fund of Hungary, Municipality's Council of Sfântu Gheorghe, Bethlen Gábor Fund, Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union


 

Nyitva
Deschis
Opening Hours

11:00-19:00

open icon

Hétfő és ünnepnapok kivételével naponta / în fiecare zi cu excepția zilei de luni și în zilele de sărbătoare / every day, except for Mondays and holidays

Szabadság tér / P-ța Libertății  2., Sepsiszentgyörgy / Sf. Gheorghe


Tel: +40 736 063 924
Tel: +40 728 638 400
Tel: +40 729 007 424

Skype ID: magmacm
Email: magma@maybe.ro


Newsletter

feliratkozás / abonare / subscribe


Következik
Upcoming
Urmează

 

 A „világ összegyűjtésének” médiumai.  
Terek, kapcsolathálók, lokalitás
c. interdiszciplináris konferencia
 2019. 11. 23. 


 "Design Week"  
Workshop
 2019. 11. 18 - 22. 


 "Duett"  
group exhibition
A project by: B5 Studio
Opening: 2019. 12. 13., 19:00
 2019. 12. 14 - 2020. 01. 31. 


 "Jövőnk a sivatagban
Our Future in the Desert
Viitorul nostru în deșert"  

Cséfalvay András
solo exhibition
Opening: 2020. 02. 07., 19:00
Szalai Borbála

 2020. 02. 08 - 03. 22. 


A programváltoztatás jogát fenntartjuk! / The program is subject to change without notice! / MAGMA își rezervă dreptul de a modifica programul fără notificări prealabile!


Archívum
Archive
Arhivă

2010 - 2019 >>>MAGMA Catalogs Collections 2010-2015


vimeo.com/magmacm/videosstudio@magmacm.ro