Természetes Frekvenciák / Frecvențe Naturale / Natural frequencies

Jul 10, 2013

versiunea română aici // for english click here

A sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér tisztelettel meghívja Önt 2013. július 12-én, pénteken 19 órára POKORNY Attila marosvásárhelyi szobrász Természetes Frekvenciák c. egyéni kiállításának megnyitójára. Megnyitóbeszédet mond John K. Grande, kanadai művészettörténész, kurátor, művészeti író.
A kiállítás augusztus 4-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.

John K. GRANDE Unframing the Landscape; Space Art & Ecology címmel tart angol nyelvű vetített képes előadást 2013. július 11-én, csütörtökön 19 órától.
 

“Az ember legyen mindennapi, vagy nem lesz egyáltalán” – Henri Lefebvre

Pokorny Attila Természetes frekvenciák című, MAGMÁban kiállított egyéni művészeti tárlata megkérdőjelezi a koncepcióban, beleértve a természetben mint koncepcióban gyökerező művészet fogalmát. A kiállítás jól illik a magmáról, a föld közepében a Wikipédia szerint 9000 Fahrenheit hőmérsékleten fortyogó kőzetolvadékról elnevezett kiállítótérhez. A művészet úgy kell az emberiségnek, mint a nap a természetnek, hiszen segít nekünk meghatározni, hogy „kik vagyunk, honnan jöttünk és merre tartunk”. Az alkotásra irányuló késztetés magában hordozza a körülöttünk levő világ jobbítására irányuló vágyat. A természet, amelynek mi is részei vagyunk, korlátokat szab, amelyek üzenetet hordoznak számunkra. Az üzenet az, hogy a ráció önmagában nem tud javítani életminőségünkön. Az energiák fluktuációja, amely része a bioszféránkban zajló életfolyamatnak, képezi a változásra, gyara- podásra, önkifejezésre irányuló szükségleteink létrehozó magját. Minden kultúra a természetben gyöke- rezik. És a természet szeszélyes rendszer, állandó átalakulásban van, ugyanakkor alá van vetve a fizika törvényeinek. Pokorny művészete létrehozó válasz minderre a turbulenciára, létrehozó tervre és végtelen átalakulásra.  Múló nyomot hagy, akár egy lábnyom a környezetben. Pokorny puhán lépdel, és a nyomok olyanok, akár az emlékezet fájáról lehulló levelek. A fa az élet fája. Pokorny művészete intuitív. Hozzáférhető anyagokat dolgoz át. A természet jelenti a készletet. Az otthon a természet. A kölcsönhatás fajok közötti, és interkulturális. Pokorny beavatkozásai a helyhez való illeszkedés egy módját jelentik. A  szimbiózis, amelyhez a bejárt utak, a megélt tapasztalatok során jut el, műalkotássá válik. De a művészet nem egy tárgy, sokkal inkább egy emléknyom, amely az idő és az ezen a földön élő generációk folyamából lép elő. Brâncuși ezekről a helyekről származó szobrász volt, és a véletlenek és megoldások, amelyekkel a művészetében találkozunk, a spirituálishoz vezetnek vissza. Pokorny műveihez hasonlóan, az élet egyszerű megértése, a mindannyiunk által végzett cselekvések és a természet tervének a megértéséből születő integritás révén. A természet beszél Pokornyhoz, és ő válaszol neki. Minden összetalálkozik.

John K. Grande


Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul artistului  Attila POKORNY, intitulat Frecvențe Naturale care va avea loc vineri 12 iulie 2013, orele 19. Cuvânt de deschidere: John K. GRANDE, istoric și critic de artă.
Expoziția va fi deschisă până în 4 august, a.c. în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Prelegerea cu proiecție în limba engleză de John K. GRANDE intitulat Unframing the Landscape; Space Art & Ecology va avea loc joi, 11 iulie a.c. de la orele 19.
 

"Omul trebuie să fie de zi cu zi, sau nu va fi deloc" – Henri Lefebvre

Expoziția individuală a lui Attila Pokorny Frecvențe naturale la MAGMA pune la îndoială descendența artei înrădăcinate în concept, dar chiar și în natură, ca concept. A expune într-o galerie pe nume magmă, acest rezervor de rocă incandescentă în centrul acestui Pământ, cu o temperatură de 9000 grade Fahrenheit, conform Wikipedia, funcționează bine! Arta este necesară umanității, precum soarele pentru natură, pentru a ne călăuzi să identificăm “cine suntem, de unde venim și unde ne ducem”. Impulsul de a crea reflectă o dorință implicită de a schimba în bine lumea din jurul nostru. Limitele pe care ni-le impune natura, al cărei parte suntem, ne transmit un mesaj. Mesajul este, că rațiunea nu ne poate îmbunătăți singură calitatea vieții. Fluxul și refluxul energiilor, care țin de fenomenele vieții în biosfera noastră, reprezintă miezul procreator al nevoii noastre de transformare, îmbogățire, expresie. Toate culturile sunt înrădăcinate în natură. Iar natura este un sistem volatil, în schimbare continuă, dar supusă legilor fizicii. Arta lui Pokorny este un răspuns procreator la toate aceste turbulențe, la acest design procreativ, la transformarea continuă. El lasă o amprentă efemeră, ca urma unui pas în mediu. Pokorny pășește ușor și urmele sale sunt ca frunzele căzând din pomul memoriei. Acest pom este pomul vieții, arborele cosmic. Arta lui Pokorny este intuitivă. El remontează materiale existente. Natura este rezerva. Este acasă în natură. Interacțiunea este inter-specii și este interculturală. Intervențiile lui Pokorny sunt o cale de integrare cu locul. Simbioza la care ajunge, trăind drumul prin fiecare experiență, devine operă de artă. Dar arta nu este un obiect, mai mult o urmă de memorie, care vine din scurgerea timpului și a generațiilor de pe acest meleag. Brâncuși a fost un sculptor din părțile acestea, iar accidentele și rezoluțiile, pe care le întâlnim în arta sa, ne readuc la spiritual. La fel procedează și Pokorny, prin simpla înțelegere a vieții, a activităților noastre comune și a unei integrități, care se naște din înțelegerea planului de construcție al naturii. Natura îi vorbește lui Pokorny, iar el îi răspunde. Toate se întâlnesc.

John K. Grande


Natural frequencies // nature art exhibition
Attila POKORNY
Opening: 12. July, 2013., 19:00
Opening speech by: John K. GRANDE, writer, art critic, and curator
On view from 13. July – until  4. August
Lecture: John K. GRANDE Unframing the Landscape; Space Art & Ecology on 11. July, 2013., 19:00
Writer, art critic, and curator John K. Grande will treat Art Station to a comprehensive talk covering contemporary art practices related to landscape, ecological issues, and technology. More specifically, he will deal with the divergence between the natural and the manufactured in the language of arts production of our era.The talk will include several recent projects by artists John Grande has helped with.
 

“Man must be everyday, or he will not be at all” – Henri Lefebvre

Attila Pokorny's Natural Frequencies solo art show at MAGMA challenges the lineage of art rooted in concept, and even in nature as a concept. To show at a gallery named for magma, that pool of heated rock at the centre of this earth whose temperature, according to Wikipedia, is 9000 degrees Fahrenheit works well!  Art is a ne- cessary to humanity as the sun is to nature, for it guides us to identify “who we are, where we have come from, and where we are going”. The impulse to create reflects an implicit desire to improve the world around us. The limits imposed upon us by nature, of which we are a  a part, are sending us a message. The message is that reason alone cannot better our quality of life. The ebb and flow of energies that are part of the process of life in our biosphere are the procreative core of our need to transform, enrich, express. All cultures are rooted in nature. And nature is a volatile system, endlessly in transformation, but subject to the laws of physics. Pokorny's art is a procreative response to all that turbulence, that procreative design, the endless transformation. He leaves an ephemeral imprint, like a footprint on the environment. Pokorny treads softly, and the traces are like the leaves falling from a tree of memory. The tree is the tree of life. Pokorny's art is intuitive. He reworks available materials. Nature is the store. The home is nature. Interaction is inter-species, and it is intercultural.  Pokorny's interventions are a way of integrating with place. The symbiosis he arrives at, after feeling his way along and through each experience, becomes a work of art. But the art is not an object, more a trace of a memory that comes from the flow of time, and of generations in this land. Brâncuși was a sculptor from around these places, and the accidents and resolutions we find in his art bring us back to the spiritual. They do so, as Pokorny does, through simple understanding of life, of actions that we all do, and an integrity born of understanding nature's design. Nature speaks to Pokorny, and he replies.  It all comes together.

John K. Grande


Szervezők / Organizatori: Magma Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány Partenerek / Parteneri: Kovászna Megye Tanácsa, Székely Nemzeti Múzeum Támogatók / Sponsori: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Székelyföld Kulturális Fővárosa, Bioeel, Árkosi Kulturális Központ Média partnerek / Parteneri media: Háromszék, Székely Hírmondó, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, kezdi.info, modernism.ro, Flash Art

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes