WORKING TITLE // CALL FOR ARTISTS

Feb 10, 2014

versiunea română aici/ for english click here

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 WORKING TITLE / csoportos kiállítás / 

A MAGMA Kortárs Közeg Egyesület pályázatot hirdet csoportos kiállításon való részvételre WORKING TITLE címmel, a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben, 2014. április 4-20. közötti időszakban.

A MAGMÁ-t több mint 3 éves fennállása során több fiatal képzőművész kereste fel, különböző kiállítási projektekkel. A pályázat célja, ennek az igénynek eleget téve, egy olyan csoportos kiállítás megrendezése, amely fiatal vizuális művészek/művészcsoportok bemutatkozására kínál lehetőséget. 
Ugyanakkor a kiállítás a frissen végzett, pályájuk elején járó képzőművészek által aktuálisan felvetett kérdések, problémák, reflexiók, nézőpontok bemutatását teszi lehetővé egy szélesebb közönség számára.

A MAGMA 35 év alatti, kreatív kortárs vizuális művészek pályázatát várja, szabadon választható műfajban készült alkotásokkal, azonban a médiaművészeti alkotások a pályázati elbírálás során előnyt élveznek. A pályázatra beküldhető pályaművek tematikában és méretben kötetlenek. Egy pályázó max. 2 mű bemutatására pályázhat. 
A pályázatra kizárólag 2010 után készült, kiállítás kész pályaművek nyújthatóak be. Új művek létrehozására a MAGMA nem biztosít anyagi fedezetet.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
- max. 5 reprodukció a pályaműről
- kitöltött pályázati adatlap (művenként) letölthető a www.magmacm.ro/workingtitle címről
- szakmai önéletrajz
- portfólió .pdf formátumban, webportfólió- vagy blogcím – amennyiben van ilyen

A pályázatokat elektronikus úton a wt@magmacm.ro emil címre várjuk (max. 10 MB méretben)

Beküldési határidő: 2014. március 10. (hétfő), éjfél 

A pályázati anyagokat szakmai zsűri bírálja el.
A zsűri résztvevői: Kozma Éva, Váncsa Domokos, Kispál Ágnes-Evelin
A pályázati anyag elbírálása és az alkotók értesítése: 2014. március 17. (hétfő)
A kiállításon bemutatásra kerülő, nyertes pályaművek beérkezésének határideje: legkésőbb 2014. március 31. (hétfő), postai, elektronikus úton vagy személyesen.
Művek installálása: április 2–3. 
Megnyitó: 2014. április 3., 19 óra

A kiállítás időpontja: 2014. április 4–20. 

A MAGMA a kiállítás anyagából katalógust jelentet meg.
Adott esetben a kiállítás installálási időszakára, valamint a megnyitó napján a MAGMA a kiállító művészeknek szállást és étkezést biztosít.
A művek visszaszállításáról a kiállítónak kell gondoskodnia, a kiállítás zárását követően, de legfeljebb 2 héten belül.
A szervezők fenntartják a jogot, hogy nem minden pályamű kerül kiállításra.
A MAGMA fenntartja a jogot kiállítás időpontjának változtatására.
A pályázó a pályamű beküldésével vállalja, hogy a pályázati feltételeket, határidőit megértette és elfogadja.
A pályázó kijelenti, hogy a mű kizárólagos tulajdonosa, a tulajdon- és felhasználási jogok felett szabadon rendelkezik. A jogok harmadik személyre át nem ruházhatóak.
A pályázó kijelenti/vállalja, hogy a művet a kiállítás rendelkezésére bocsájtja.
Az alkotói jogok a művészt illetik.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a magma@maybe.ro címre várjuk.

Helyszín: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér (520008Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2.)
Szervező: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület 

www.magmacm.ro  


APEL DE PARTICIPARE
 WORKING TITLE / expoziție de grup 

Asociația Medium Contemporan MAGMA anunță apel de participare la expoziția de grup intitulată WORKING TITLE la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA din Sfântu Gheorghe în perioada 4-20 aprilie, 2014.

În cei peste trei ani de existență au apelat la MAGMA mai mulți artiști plastici tineri cu diferite proiecte de expoziție. Scopul acestei aplicații este, să răspundă acestor cereri prin organizarea unei expoziții de grup, care să ofere o posibilitate de prezentare pentru artiști/grupuri de artiști vizuali tineri. în același timp, expoziția oferă posibilitatea prezentării în fața unui public mai larg a problemelor, întrebărilor, reflexiilor, punctelor de vedere ridicate în mod actual de către proaspeții absolvenți, de artiștii plastici aflați la începutul carierei.

MAGMA așteaptă aplicațiile artiștilor vizuali contemporani creativi de sub 35 ani, genul lucrărilor fiind la liberă alegere, însă lucrările de artă media beneficiază de avantaj în procedura de selecție. Tematica și volumul lucrărilor este la liberă alegere. Un aplicant poate aplica pentru prezentarea a maxim 2 lucrări.
La aplicație se pot prezenta exclusiv lucrări realizate după 2010, gata de a fi expuse. Pentru realizarea de lucrări noi MAGMA nu asigură suport financiar.

Materialul pentru aplicație trebuie să conțină:
- maxim 5 reproduceri după lucrarea pentru care se aplică
- un formular de aplicație completat pentru fiecare lucrare (se găsește la www.magmacm.ro/workingtitle)
- CV profesional
- portofoliu în format .pdf, adresă de portofoliu web sau blog – dacă există

Aplicațiile se trimit în formă electronică la adresa de e-mail wt@magmacm.ro (volum de date maxim 10 MB).

Termenul limită: 10 martie 2014 (luni), miezul nopții

Aplicațiile vor fi evaluate de un juriu profesionist, alcătuit din: KOZMA Éva, VÁNCSA Domokos, KISPÁL Ágnes-Evelin
Evaluarea și selecția aplicațiilor și informarea participanților: 17 martie 2014 (luni)
Termenul limită de primire a lucrărilor câștigătoare, care urmează să fie prezentate la expoziție: cel târziu 31 martie 2014 (luni), prin poștă, pe cale electronică sau personal. 
Instalarea lucrărilor: 2-3 aprilie.
Vernisaj: 3 aprilie 2014, orele 19:00
Perioada expoziției: 4-20 aprilie 2014.

MAGMA publică din materialul expoziției un catalog.
Dacă este cazul, MAGMA asigură pe perioada instalării expoziției și pentru ziua vernisajului cazarea și masa artiștilor expozanți.
Transportul înapoi al lucrărilor trebuie asigurat de către expozanți, în termen de cel mult 2 săptămâni după încheierea expoziției.
Organizatorii își rezervă dreptul, că nu toate lucrările, cu care se aplică, vor fi expuse.
MAGMA își rezervă dreptul de a modifica data expoziției.
Aplicantul, prin transmiterea aplicației, își asumă, că a înțeles și a acceptat condițiile și termenele aplicației.
Aplicantul declară, că este proprietarul exclusiv al lucrării și are drept de dispoziție liber asupra drepturilor de proprietate și utilizare. Drepturile nu pot fi transferate terților.
Aplicantul declară/își asumă oblgația, că pune lucrarea la dispoziția expoziției.
Drepturile de autor îi aparțin artistului.
întrebările legate de aplicație pot fi adresate la magma@maybe.ro.

Locul desfășurării: Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA (520008 – Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății 2)
Organizator: Asociația Medium Contemporan MAGMA

www.magmacm.ro 


CALL FOR PROPOSALS
 WORKING TITLE 

The MAGMA Contemporary Medium Association announces a call for proposals for participation in a group exhibition entitled WORKING TITLE, in the MAGMA Contemporary Art Space from Sfântu Gheorghe, Romania in the period between 4–20 April 2014.

During its more than 3 years of existence the MAGMA has hosted several young artists' various artistic projects. In response to this claim, the present application is aimed at organizing a group exhibition which offers a possibility for young visual artists/groups of artists to present themselves. 
At the same time, the exhibition makes possible the presentation of current questions, problems, reflections and viewpoints raised by recently graduated artists, at the beginning of their careers, for a larger public.

The MAGMA addresses creative contemporary visual artists under 35 to submit their proposals, artworks created in genres of their choice, however, media art creations will be given priority during the evaluation. The application welcomes artworks in any theme or size, without restriction. One applicant can apply for the presentation of maximum 2 artworks. 
Artworks exclusively created after 2010, ready to be exhibited, can be submitted. The MAGMA does not provide financial support for the creation of new artworks.      

The submitted material must contain :
- maximum 5 reproductions of the artwork
- completed application form, for each artwork separate (download from: www.magmacm.ro/workingtitle)
- CV
- portfolio in .pdf format, webportfolio or blog address – if there is one

We expect the proposals electronically, to the email address wt@magmacm.ro (in size of maximum 10 MB)

Submission deadline: 10 March 2014. (Monday), midnight 

Applications will be selected by a professional jury, namely by: KOZMA Éva, VÁNCSA Domokos, KISPÁL Ágnes-Evelin
Evaluation of the submitted proposals and notifying the artists: 17 March 2014. (Monday)
Deadline for receipt of the winning artworks to be presented at the exhibition: 31 March 2014 latest, by post, electronically or in person.
Installation of works: 2–3 April 2014. 
Opening: 3. April 2014, 19h
Date of exhibition:
4–20 April 2014. 

The MAGMA will publish a catalogue of the exhibition material.
Where applicable, the MAGMA will provide accommodation and meals for the exhibiting artists during the period of installation as well as on the day of the opening.
It is the exhibiting artist's responsibility to transport the artworks back, after the closing of the exhibition, but no later than in two weeks.
The organizers reserve the right that not all submitted artworks will be exhibited.
The MAGMA reserves the right to change the date of the exhibition. 
When submitting the artwork, the applicant agrees that s/he has understood and accepted the conditions and deadlines of application.
The applicant states that s/he is the exclusive owner of the artwork and freely disposes of the rights of ownership and use. The rights cannot be transferred to a third party.
The applicant declares / agrees to place the artwork at the disposal of the exhibition.
The creative rights belong to the artist.
Questions in connection with the call for proposals should be sent to the email address  magma@maybe.ro

Venue: MAGMA Contemporary Art Space (520008 – Sfântu Gheorghe, Piaþa Libertăþii 2., Romania)
Organizer: MAGMA Contemporary Medium Association 

www.magmacm.ro

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes