ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Mar 02, 2015

SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszék

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA:
a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai

II. SZEMEISZTOSZ Konferencia a magyar alternatív történettudat diskurzusairól
- a Székely Nemzeti Múzeum partnerintézményi támogatásával -

2015. március 6-7.


Photo: MAGMA

PLENÁRIS ELŐADÓK: Hoppál Mihály, Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor, Voigt Vilmos
ELŐADÓK: András Hanga, Balázs Lajos, Csáji László Koppány, Csörsz Édua, Fábián Erika, Fejes Ildikó, Földvári Sándor, Gergely Orsolya, Hubbes László Attila, Illés Anna, Ilyés Zoltán, Mihály Vilma-Irén, Povedák István, Szabados György, Szakács István, Tamás Dénes

PROGRAM:
Péntek, március 6.

8:30 – 9:00 Regisztráció 
9:00 – 9:30 Megnyitó, üdvözlő beszéd 
A résztvevőket köszönti Hubbes László Attila, dr. a SZEMEISZTOSZ Webszemiotikai és Online Kommunikációs Kutatócsoport vezetője 
9:30 – 10:20 Plenáris előadás: Hoppál Mihály, professzor emeritus (MTA - Néprajzi Kutatóintézet) Egy Új Magyar Mythológia felé
A plenáris előadást felvezeti Balázs Lajos, professor emeritus 
10:20 – 10:40 Kávészünet 
10:40 – 12:00 A. ülésszak 
Moderátor: Hubbes László, dr.
10:40 – 10:55 Povedák István, dr. (MTA – Szegedi Tudományegyetem, Vallási Kultúra Kutatócsoport) Az emlékezet átszerkesztése
10:55 – 11:10 Csörsz Édua, MA (Szegedi Tudományegyetem, Kommunikáció- és médiatudomány) Nemzeti identitásképzés és hagyomány-alkotás, avagy az „ősmagyar mítosz” posztmodern rítusai
11:10 – 11:25 Csáji László Koppány, dr. (Pécsi Tudományegyetem Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék) – online előadás (Skype csatornán)
Az online cédrus árnyéka: Őstörténeti narratívák és értékek keveredése vallási diskurzusokkal egy kortárs etno-pogány csoport online és offline kommunikációjának példáján
11.25 – 11.40 Földvári Sándor, dr. (Debreceni Tudományegyetem, MTA kutató, baltisztikai tanulmányok) Amatőrök vagy mítoszteremtők? - Az "Eleink - Magyar őstörténet" c. folyóirat értékelése mai kultúránkban
11:40 – 12:00 Vita 
12:00 – 12:20 Kávészünet 
12:20 – 13:40 B. ülésszak 
Moderátor: Povedák István, dr.
12:20 – 12:35 Szabados György, dr. (MTA-HIM-SZTE-MOL Szegedi Tudományegyetem, Magyar Medievisztikai Kutatócsoport) Mítoszok és történetek Álmosról és Árpádról 
12:35 – 12:50 Fejes Ildikó, dr. (Sapientia EMTE Csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományi Kar) A székely nemzet mítoszváltozatai
12:50 – 13:05 Ilyés Zoltán, dr. (Budapest, MTA TKKI Kisebbségszociológiai és Antropológiai Osztály) Ősmagyar örökségesítés és a csángók recepciója a széphavasi zarándoklatokon 
13:05 – 13:20 Balázs Lajos, professzor emeritus (Sapientia EMTE Csíkszeredai Gazdasági és Humántudományi Kar) Az együttevés mágikus hiedelmétől a magyarok kenyeréig 
13:20 – 13:40 Vita, Kávészünet 
13:40 – 14:20 Plenáris előadás: Kapitány Ágnes, DSc. és Kapitány Gábor, DSc. (MTA TK Szociológiai Intézet, MOME) A modern mitológiák szemiotikájához 
A plenáris előadást felvezeti: Voigt Vilmos, professzor emeritus   
14:20 – 16:00 Ebéd 
16:10 – 17:30 C. ülésszak
Moderátor: Mihály Vilma-Irén, dr.
16:10 – 16:25 Gergely Orsolya, dr. (Sapientia EMTE Csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományi Kar) A név kötelez? A névválasztás mint ősmagyar identitásépítő elem
16:25 – 16:40 Tamás Dénes, dr. (Sapientia EMTE Csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományi Kar) A nemzeti táj megképzése dokumentumfilmen – a Hazajáró sorozat
16:40 – 16:55 Szakács István, dr. (Dunaújváros Főiskola Társadalomtudományi Intézet, BCE TKDI) Önazonosság-teremtés egy "csinált városban": Dunaújvárosból nem lesz Ózd! Médiareprezentációk
16:55 – 17:10 András Hanga, dr. (Budapesti Corvinus Egyetem)
A várpalotai Trianon Múzeum nemzeti mitológiai kollázsa
17:10 – 17:30 Vita 
17:30 – 17:40 Kávészünet 
17:30 – 19:00 Filmvetítés: Az Ég fiai – animáció,
Vita
19:00 – Vacsora
Szombat, március 7.
9:30 – 10:20 Plenáris előadás: Voigt Vilmos, professzor emeritus (MTA - ELTE BTK Folklore Tanszék) Az új mitológia a szemiotikai négyzetekben 
A plenáris előadást felvezeti Hoppál Mihály, professzor emeritus
10:20 – 10:40 Kávészünet 
A. ülésszak
10:40 – 11:4 0 Moderátor: Fejes Ildikó, dr.
11:40 – 12:00 Illés Anna, drd. (Budapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 
Bölcsésztudományi Kar, Magyar és összehasonlító doktori program) Hagyomány, vallás, identitás: újtáltosság napjainkban
12:00 – 12:20 Fábián Erika, MA (Sapientia EMTE, Csíkszereda, Kommunikációtudomány Mesteri képzés hallgatója) MAG – Az Egy Tudás Egyeteme Közösség
13:00 – 13:30 Hubbes László Attila, dr. és Mihály Vilma-Irén, dr.
Régi-új szakrális nemzetszimbólumok Székelyföldön 
12:40 – 13:00 Kávészünet 
13:00 – 13:30 Szakmai kerekasztal a konferencia résztvevői számára
Záróbeszéd: Hubbes László Attila, dr.
13:30 – 14:30 Vezetett múzeumlátogatás a Székely Nemzeti Múzeumban
15:00 – Ebéd

Vitaindító: „Mitikus magyar történelem” – olvasható a magyarországi Dobogó alternatív magyarságtudományi és -történeti folyóirat honlapján; egy olyan korban, amikor a „mítosz” szó a közértelmezésben értékcsökkentő jelentéssel bír, legalábbis a hegemón tudományos narratívákkal szemben. Az utóbbi évtizedekben az átértelmezett őstörténet, az újraélesztett hithagyományok, az újrateremtett vallási jelképek, az átértékelődő magyarságtudat jellemző az új nemzetvallás diskurzusaira, aminek hátterében egy új nemzeti mitológia kezd kirajzolódni. A leginkább meghatározó eredet narratívák egyéni mitológiákból fakadnak, amelyek az elmúlt másfél évszázad során keletkeztek. Egyebek közt Ipolyi Arnold Magyar Mythológiája, Magyar Adorján Ősműveltsége, Paál Zoltán Arvisurája, Máté Imre Yotengritje, Vámos-Tóth Bátor Tamana-elmélete, Kiss Dénes és Varga Csaba vagy Varga Géza ősnyelv- és rovástörténeti munkái, Pap Gábor Szent Korona tana, Badiny–Jós Ferenc Pártus Jézusa, Born Gergely Pilis szívcsakra-elmélete képezik azt a hitvilágot, amelyben a magyar őstörténet valós és legendás elemei szent történetté szakralizálódnak. Ezek a fő elbeszélések kiegészülnek a népszerűsített történelemtudomány, régészet, néprajztudomány, antropológia, nyelvészet területéről származó kanonikus és alternatív ismeretekkel, a kulturális emlékezet más elemeivel, különböző politikai nézetekkel és preferenciákkal, a nemzeti hagyományok és a rendhagyó újdonságok iránti megnövekedett érzékenységgel, kortárs New Age szellemiséggel és vallásos útkereséssel, társadalmi bizalmatlansággal és krízistudattal. Mindezek az együtthatók eredményképpen szinkretista vallási vagy szekuláris jelenségekben nyilvánulnak meg, nemritkán összefonódva hagyományőrző mozgalmakkal, szépművészeti műhelyekkel és populáris műtermeléssel, szerves műveltségi és öko-falu közösségekkel, búcsújárásokkal, történelmi egyházak egyes lelkiségi irányzataival, politikai vagy ifjúsági szerveződésekkel, könyvterjesztő hálózatokkal és ismeretterjesztő szabadegyetemekkel, üzleti vállalkozásokkal és szabadidős sportszervezetekkel, különböző hagyományos és elektronikus vagy virtuális médiacsatornákkal, online hálózatokkal és vitafórumokkal.

Kérdések: Hogyan és miért vált a magyar ősvallás-kutatásból vallási mozgalom, élő funkcionális mitológia? Hogyan alkalmazkodik a kortárs magyar társadalom, különösen az egyházak, a tudományosság, a média és a közvélemény az átalakuló és egyre erőteljesebben ható nemzeti mitológiához? Mely mitikus elemek jelennek meg a főáramú egyházi, akadémiai, közéleti, politikai diskurzusokban (különös tekintettel a hagyományos és az új média szerepére)? Melyek azok a társadalmi közegek és csatornák, ahol az új nemzeti mitológia a leginkább meghatározó tényező? Milyen szerepet tölt be az internet az új mitológia elemeinek (tér)hódításában, népszerűségében, intézményesülésében? Milyen összefüggések tételezhetők az új nemzeti mitológiák és különböző politikai vagy ideológiai mozgalmak között – magyar, regionális és globális vonatkozásban?

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes